• en
  • nl

Het Sirius team wenst heel veel sterkte aan iedereen die op zijn of haar manier vecht tegen het coronavirus en de gevolgen daarvan

Tot de topprioriteiten van het team van Sirius International behoort het ontwikkelen van innovatieve producten, productiemethoden, en logistieke processen ter verbetering van het milieu en daarmee onze veiligheid, ons klimaat en onze toekomst. De vele kansen die hierdoor worden geboden gaan gepaard met nog meer verantwoordelijkheden. We moeten op de hoogte blijven van de nieuwste richtlijnen, restricties en ontwikkelingen in ons vakgebied. We werken in dit verband nauw samen met RSPO (Roundtable for Sustainable Palm Oil),

REACH (Registration, Evaluation, Autorisation and Restriction of Chemicals), en Responsible Care®. In deze Nieuwsbrief willen we uitleg geven over hun belangrijkste kenmerken.

RSPO

De Rondetafel voor Duurzame Palm Olie (RSPO) bestaat sinds 2004 en haar doel is het opstellen van wereldwijde normen voor het verbouwen en het gebruik van duurzame palmolieproducten. Statutair zetelt de vereniging momenteel in Zürich, Zwitserland, maar het secretariaat is gevestigd in Kuala Lumpur met een bijkantoor in Jakarta. Maleisië en Indonesië produceren het grootste deel van ‘s werelds palmolie.

Sinds 2019  is Sirius International een volwaardig Supply Chain lid van RSPO en als zodanig houdt het bedrijf zich strikt aan de RSPO Gedragscode, met inbegrip van de communicatie rond en ondersteuning van de voortgang van het RSPO proces, alsmede het betrachten van volledige transparantie conform de richtlijnen. Elke RSPO certificering wordt gewaarborgd door een uitgebreide jaarlijkse audit om te voorkomen dat er meer palmolie als duurzaam wordt verkocht dan de licenties in de keten toelaten van en dat RSPO-palmolie gemengd wordt met conventionele (niet-duurzame) palmolie.

Een ander aspect van het RSPO certificeringsprogramma is de RSPO PalmTrace; een volgsysteem voor gecertificeerde oliepalm producten met behulp van de supply chain modellen Identity Preserved (traceerbaarheid tot aan de palmboom), Segregated (aangewezen productielijnen passen uitsluitend duurzame palmolie toe) en Mass Balance (de verkochte hoeveelheid duurzame oliepalm producten is even groot als de ingekochte hoeveelheid duurzame palmolie). Op deze manier kunnen alle spelers in de supply chain – van de plantage tot de detailhandelaar – hun fysieke verkopen en  verwerkingsactiviteiten registreren.

Volgens een nieuw signaleringsrapport van het European Sustainable Palm Oil (ESPO) project neemt het volume van duurzame palmolie, dat de Europese markt binnenkomt, gestaag toe. Het doel is om in 2020 100% duurzame palmolie te bereiken en landen als België, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk hebben dit al bereikt of zijn goed op weg. Op deze manier probeert de organisatie milieuschade (zoals ontbossing of het gebruik van giftige herbiciden en pesticiden) alsmede sociale gevolgen (zoals o.a. kinderarbeid en illegale landtoe-eigening) te voorkomen.

Intussen is het zorgwekkend dat sommige consumenten een campagne tegen palmolie zijn begonnen, gevoed door documentaires over niet-duurzame palmplantages. Zij hebben hun eisen voorgelegd aan de detailhandel, die haar leveranciers daarop om een alternatief heeft gevraagd. Maar de zoektocht naar een substituut voor palmolie is kan heel verkeerd uitpakken. Volgens het rapport “Palmolie en Biodiversiteit” opgesteld door de oliepalm werkgroep van de Internationale Unie voor Natuurbehoud (IUCN), leiden alternatieven voor palmolie tot verlies aan biodiversiteit en andere problemen. Daar de halve wereldbevolking palmolie als voeding gebruikt, zullen, als palmolie daadwerkelijk geboycot of verboden wordt, andere oliën palmolie vervangen. De productie van zulke alternatieven vereist nog meer land en zal leiden tot een sociaal-economische crisis in landen als Maleisië en Indonesië.

REACH

REACH staat voor registratie, evaluatie, autorisatie en restrictie van chemicaliën. Het doel van deze EU-verordening is de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu tegen potentieel schadelijke chemicaliën. De focus ligt niet alleen op industriële producten, maar ook op consumentengoederen, zoals schoonmaakmiddelen, verven, kleding, meubels en elektrische apparaten. REACH trad in werking op 1 juni 2007, en sindsdien hebben de meeste bedrijven in de EU, exporteurs naar en importeurs in de EU ermee te maken.

Elke onderneming die meer dan een ton per jaar van een bepaalde stof of mengsel produceert of importeert, is verplicht er informatie over te verzamelen en de gevaren en mogelijke risico’s ervan in kaart  te brengen. Deze informatie moet worden voorgelegd aan ECHA (Europees Chemicaliën Agentschap) via een registratiesysteem dat ook risicobeheersmaatregelen bevat die de gebruikers van de stoffen en mengsels kunnen doorvoeren.

Indien de specifieke grondstof reeds is geregistreerd, moet het bedrijf, dat een bepaalde goedkeuring nodig heeft, contact leggen met het relevante SIEF (Substance Information Exchange Forum). Zo’n uitwisselingsforum bevat alle mede-registranten, en het bestaan ervan maakt deel uit van de inspanningen van ECHA om de kwaliteit van de samenwerking tussen de bedrijven in een specifieke niche te verbeteren.

Hoewel dit proces de chemicaliënmarkt transparant en gereguleerd maat, is er ook een nadeel. Het registratieproces is  een bureaucratisch avontuur. Bovendien is het gebaseerd op het delen van de (eco-)toxicologische test- en registratiekosten, die binnen elke SIEF gemakkelijk in de miljoenen Euro’s kunnen lopen. Dit is een flinke belemmering voor bedrijven die willen innoveren. Immers, als een nieuwe chemische stof wordt gecreëerd, draait de desbetreffende registrant in zijn eentje op voor al die kosten.

Een andere kosten-gerelateerde kwestie is het gebrek aan evenwicht tussen de extreem hoge vraag naar het testen van stoffen en het geringe aantal laboratoria met GLP (Good Laboratory Practice) die daarvoor volledig zijn gekwalificeerd. Dit is een dienst geworden met buitengewoon hoge kosten, zonder dat er alternatieven voorhanden zijn.

ResponsibleCare®
Responsible Care® is een in 1985 opgestart wereldwijd initiatief van de chemische industrie om geldende wet- en regelgeving vrijwillig te overtreffen. De bedrijven die binnen dit ethische kader werken, besteden speciale aandacht aan het beheer van chemicaliën en uitmuntende prestaties. Het doel van Responsible Care® is het creëren van een omgeving die wordt gereguleerd door verantwoordelijkheid in plaats van regelgeving.

De deelnemers aan dit initiatief verplichten zich voortdurend hun kennis te verbeteren op het gebied van milieu, volksgezondheid, veiligheid en beveiliging alsmede de resultaten van hun technologieën, bedrijfsprocessen en producten, teneinde schade aan mens en leefomgeving te voorkomen. Bovendien gebruiken ze hun middelen efficiënt, minimaliseren zij hun afval en werken zij samen met regeringen en organisaties ter ontwikkeling en invoering van doeltreffende regels en normen.

Dit alles klinkt bijna te mooi om waar te zijn! Maar Responsible Care® heeft beslist een aantal positieve veranderingen in de chemische wereld veroorzaakt en in de manier waarop men de bedrijfstak beziet. Vanwege het vrijwillige karakter ervan wordt het echter genegeerd door veel bedrijven in de industrie die veiliger processen alleen zouden accepteren als die verplicht zouden zijn. Binnen de chemische bedrijfstakorganisaties delen de leden elkaar schouderkloppen uit, maar daarbuiten lopen niet-leden risico’s die de broze relatie tussen chemie en maatschappij in gevaar brengen.

Het Sirius Effect

Sirius International zet veiligheid en innovatie altijd voorop, ongeacht de kosten die daarvoor moeten worden gemaakt. Wij zijn van mening dat alle genoemde initiatieven van groot belang zijn. Op die manier, met de juiste intenties en prioriteiten, worden de reguleringen leidinggevende principes in plaats van onmogelijke obstakels. Sirius promoot een waterdicht RSPO systeem in plaats van over te stappen op de eerste de beste alternatieve olie. Tegelijkertijd zullen wij niet toestaan dat REACH onze innovaties blokkeert. Tenslotte is Sirius, als een trots lid van drie Nederlandse en Europese chemische brancheorganisaties, openlijk voorstander van verplichte lidmaatschappen van alle organisaties in de chemie die het zelfrespect en het respect van anderen bevorderen.